ការជួបព្រះយេស៊ូវ

20,000

ព្រះ យេស៊ូវមិនត្រឹមតែមានការស្វាគមន៍ចំពោះស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ថែមទាំងផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវជីវិតថ្មី ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹម អំណរ និងសេចក្តីសុខសាន្តដូចជាកូនព្រះដែលព្រះបានអត់ទោសឲ្យ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ព្រះ យេស៊ូវមិនត្រឹមតែមានការស្វាគមន៍ចំពោះស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ថែមទាំងផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវជីវិតថ្មី ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹម អំណរ និងសេចក្តីសុខសាន្តដូចជាកូនព្រះដែលព្រះបានអត់ទោសឲ្យ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការជួបព្រះយេស៊ូវ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *