ការតម្រង់ទិស

20,000

បើ​​​លោក​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ដឹក​នា​ំពួក​គេ ខណៈ​ដែល​ពួក​គេ​ [កូនៗ] នៅ​ក្មេង នោះ​លោក​អ្នក​អាច​ទទួល​ផល​ជា​រង្វាន់​ន​ៃការ​មើល​ឃើញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​កូន ទៅ​ជា​មនុស្ស​ចាស​់ទុំ​ដែល​មាន​ការ​សម្រប​សម្រួល​ខ្លួន​បាន​ល្អ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ការ​តម្រង់ទិស

របៀបចិញ្ចឹម​​​កូន​​​ឲ្យ​​​បាន​​​ល្អប្រពៃ (និពន្ធដោយបណ្ឌិត ហារ៉ូលដ៍ សាឡា)

សៀវភៅ ការ​តម្រង់ទិស អាចនឹង​​​ជួយឆ្លើយ​​​សំណួរ៖ តើ​មាន​ឧបករណ​៍ជ​ីភ​ីអេស (G​P​S) សម្រាប់​ឪពុក​ម្តាយ​ដែរ​ឬ​ទេ?

ដំណឹង​ល្អអំព​ីសេចក្តីជំនួយ​បែប​នេះ លោក​អ្នក​អាច​រក​បាន​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ ការ​តម្រង់​ទិសដែល​យក​ព្រះ​គម្ពីរ​ជា​គោល។ ទោះ​ប​ីព្រះ​គម្ពីរ​មិន​ប្រាប​់អ្នក​ថា តើ​​​លោក​អ្នក​គួរ​តែ​អនុញ្ញាត​ឲ្យកូន​វ័យ​ជំទង់​របស​់លោក​អ្នក​ទៅ​ចូល​រួម​កម្ម​វិធី​ជប់​លៀង ឬ​អត​់ក៏​ដោយ តែ​ព្រះ​គម្ពីរ​នឹង​បង្ហាញ​លោក​អ្នក​ពី​គុណ​តម្លៃអ្វីខ្លះ ដែល​ត្រូវ​បង្រៀន​កូន​លោក​អ្នក។ បើ​​​លោក​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ដឹក​នា​ំពួក​គេ ខណៈ​ដែល​ពួក​គេ​នៅ​ក្មេង នោះ​លោក​អ្នក​អាច​ទទួល​ផល​ជា​រង្វាន់​ន​ៃការ​មើល​ឃើញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​កូន ទៅ​ជា​មនុស្ស​ចាស​់ទុំ​ដែល​មាន​ការ​សម្រប​សម្រួល​ខ្លួន​បាន​ល្អ។ សូមដើរជាមួយលោកបណ្ឌិត ហារ៉ូលដ៍ សាឡា ដែលលោកនឹងដឹកនាំលោកអ្នកឆ្លងកាត់កិច្ចការដែលយើងមិនធ្លាប់​ស្គាល់នេះ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន។ លោកអ្នកប្រហែលជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលដឹងថា អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការ​ចិញ្ចឹម​បីបាច់កូនដ៏មានជោគជ័យ មានកិច្ចការតិចតួច ដែលត្រូវធ្វើជាមួយកូន ប៉ុន្តែ​មាន​កិច្ចការ​ច្រើន ដែលត្រូវធ្វើជាមួយលោកអ្នកវិញ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការតម្រង់ទិស”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *