ការបង្រៀនកណ្ឌគម្ពីរកិច្ចការ

18,000

ជំពូក​នី​មួយៗ​នៃសៀវភៅនេះ​​​បញ្ចប់​ដោយ​គម្រោង​អធិប្បាយ ឬ​គម្រោង​បង្រៀន​មួយ និង​ការ​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​លម្អិត​ ដែល​ពិត​ជា​មាន​ប្រយោជន​៍សម្រាប់​សិក្សា​ជា​ក្រុម​តូច​ៗ​។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ការ​បង្រៀន​កណ្ឌ​គម្ពីរ​កិច្ចការ

ការសិក្សាកណ្ឌ​​​គម្ពីរ​​​កិច្ចការ​​​សម្រាប់​​​គ្រូបង្រៀន​​​ព្រះគម្ពីរ (និពន្ធ​​​ដោយ​​​លោក ដាវីឌ ឃូក)

សៀវភៅ​​​ ការ​បង្រៀន​កណ្ឌ​គម្ពីរ​កិច្ចការ បាន​​​សរសេរឡើង​​​​​​ដើម្បី​ណែ​នាំ អនុវត្ត​ជា​មួយ​គ្រូ​បង្រៀន​ព្រះ​គម្ពីរ​ពី​អត្តបទ​គម្ពីរ​ទៅ​សេចក្តី​អធិប្បាយ ឬ​ការ​ចែក​ចាយ។ ជំពូក​នី​មួយៗ​នៃសៀវភៅនេះ​​​បញ្ចប់​ដោយ​គម្រោង​អធិប្បាយ ឬ​គម្រោង​បង្រៀន​មួយ និង​ការ​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​លម្អិត​ ដែល​ពិត​ជា​មាន​ប្រយោជន​៍សម្រាប់​សិក្សា​ជា​ក្រុម​តូច​ៗ​។ សៀវភៅ​នេះ មាន​គោល​បំណង​បង្កើន​ទំនុក​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​អនុវត​្តព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​ផ្សេង​ៗ​។ ទោះ​ប​ី​អ្នក​​ជា​គ្រ​ូអធិប្បាយ អ្នក​ដឹក​នាំ​ក្រុម​តូច ឬ​អ្នក​ដឹក​នាំ​យុវជន ជំពូក​ទាំង​នេះ​នឹង​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ឧទាហរណ៍​ចាំ​បាច​់សម្រាប់​ការ​បង្រៀន។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការបង្រៀនកណ្ឌគម្ពីរកិច្ចការ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *