ការរស់​​​នៅក្នុង​​​ភាពផ្សះផ្សាគ្នា

2,000

សៀវភៅតូច​​​នេះមានការ​​​ពន្យល់ដ៏ល្អ ពីរបៀបផ្សះផ្សារវាងមនុស្សជាតិ និង​ព្រះតាមរយៈអង្គព្រះេយស៊ូវគ្រីស្ទ។ ហើយក៏​​​មានឧទាហរណ៍​​​ពីការផ្សះផ្សា​​​ផងដែរ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅតូច​​​នេះមានការ​​​ពន្យល់ដ៏ល្អ ពីរបៀបផ្សះផ្សារវាងមនុស្សជាតិ និង​ព្រះតាមរយៈអង្គព្រះេយស៊ូវគ្រីស្ទ។ ហើយក៏​​​មានឧទាហរណ៍​​​ពីការផ្សះផ្សា​​​ផងដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការរស់​​​នៅក្នុង​​​ភាពផ្សះផ្សាគ្នា”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *