ការលះបង់របស់ព្រះគ្រីស្ទ

18,000

ព្រះគ្រីស្ទបានចុះចូល​​​ដោយ​​​ឆន្ទៈ ចំពោះការ​​​ឈឺចាប់ ដើម្បី​​​នាំយក​​​ព្រះពរ​​​នៃការ​​​តាំង​​​សញ្ញាថ្មីមក​​​ដល់​​​យើង។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ការលះបង់​​​របស់​​​ព្រះគ្រីស្ទ

ទស្សនៈរបស់ជនពូរីតាន់ម្នាក់ស្តីពីយញ្ញបូជាឲ្យធួននឹងបាប (និពន្ធដោយ លោក ស្ទេហិ្វន ឆាណុក)

តាម​​​រយៈសៀវភៅជំរុញ​​​ទឹកចិត្ត​​​នេះ លោក ស្ទេហ្វិន ឆាណុក បាន​​​ភ្ជាប់​​​ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ និងសញ្ញាថ្មី ជាមួយនឹង​​​ការពន្យល់បែបបុរាណ ស្តីពីរបៀប​​​ដែល​​​យញ្ញបូជារបស់​​​ព្រះគ្រីស្ទ សម្រេច​​​តាម​​​ប្រព័ន្ធ​​​នៃយញ្ញបូជា​​​ក្នុង​​​ព្រះគម្ពីរ​​​សញ្ញាចាស់។ លោក​​​បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃបុណ្យ​​​រំលង ដែល​​​បង្ហាញពីចរិត​​​លក្ខណៈគ្រា​​​ព្រះគម្ពីរ​​​សញ្ញាថ្មី និងថា ព្រះគ្រីស្ទបានចុះចូល​​​ដោយ​​​ឆន្ទៈ ចំពោះការ​​​ឈឺចាប់ ដើម្បី​​​នាំយក​​​ព្រះពរ​​​នៃការ​​​តាំង​​​សញ្ញាថ្មីមក​​​ដល់​​​យើង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការលះបង់របស់ព្រះគ្រីស្ទ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *