កំណប់

9,600

សៀវភៅ កំណប់ នឹង​​​ជួយលោក​​​អ្នក​​​ឲ្យ​​​រកឃើញ​​​ពីឫសគល់ និង​​​គ្រឹះនៃ​​​បទគម្ពីរ​​​ណាមួយ​​​ដែល​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​លោក​​​អ្នក​​​យល់​​​ពី​​​អត្ថន័យដ៏​​​ពិត​​​របស់​​​បទ​​​គម្ពីរ។ 

សេចក្ដីពិពណ៌នា

កំ​ណប់

ជីកកកាយអត្ថន័យក្នុង​​​ព្រះគម្ពីរ (និពន្ធដោយ លោក ណៃជល បេយនុន និងលោក អែន​​​​ ្រឌូ សាច)

សៀវភៅ កំណប់ នឹង​​​ជួយលោក​​​អ្នក​​​ឲ្យ​​​រកឃើញ​​​ពីឫសគល់ និង​​​គ្រឹះនៃ​​​បទគម្ពីរ​​​ណាមួយ​​​ដែល​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​លោក​​​អ្នក​​​យល់​​​ពី​​​អត្ថន័យដ៏​​​ពិត​​​របស់​​​បទ​​​គម្ពីរ។ គោល​​​បំណង​​​របស់​​​សៀវភៅនេះ គឺចង់​​​ជួយ​​​លោក​​​អ្នក​​​កាត់​​​ស្រាយ​​​ព្រះ​​​បន្ទូល​​​នៃសេចក្តី​​​ពិត​​​ឲ្យ​​​បាន​​​ត្រឹម​​​ត្រូវ (២ធីម៉ូថេ ២ៈ១៥ដើម្បី​​​ពិសោធពីការណែនាំរបស់​​​ព្រះក្នុង​​​ការ​​​ជួយ​​​តម្រង់​​​ជីវិត​​​លោក​​​អ្នក​​​ និង​​​ជួយឲ្យ​​​លោក​​​អ្នកស្គាល់​​​កាន់​​​តែច្បាស់​​​ឡើង​​​ ហើយ​​​នឹង​​​ឲ្យ​​​មាន​​​ការ​​​លូត​​​លាស់​​​នៅ​​​ក្នុង​​​សេចក្តី​​​ស្រឡាញ់ចំពោះទ្រង់ឲ្យ​​​កាន់តែ​​​ច្រើន​​​ឡើង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “កំណប់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *