ក្មេងប្រុសពីរនាក់ និងខ្លែង

10,000

ជួយឲ្យកុមារដឹងថា ឪពុកស្រឡាញ់កូនៗលើសអ្វីៗទាំងអស់។ ហើយការចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារគឺជាសុភមង្គលដ៏ប្រពៃណាស់។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះនឹងជួយកូនៗរបស់លោកអ្នកដូចជា៖

ក. ឲ្យកុមារដឹងថា ឪពុកស្រឡាញ់កូនៗលើសអ្វីៗទាំងអស់។

ខ. ឲ្យកុមារដឹងថា ឪពុកគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនៗជាងអ្វីៗទាំងអស់។

គ. ឲ្យកុមារដឹងថា ការចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារគឺជាសុភមង្គលដ៏ប្រពៃណាស់។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ក្មេងប្រុសពីរនាក់ និងខ្លែង”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *