គន្ថវចនៈ​​​សម្តែង​​​ពីព្រះ

10,000

ជាសៀវភៅ​​​មាន១៣មេរៀន​​​។ ជាការបង្រៀន​​​ឲ្យស្គាស់ច្បាស់​​​អំពីព្រះ ឲ្យស្គាល់ពី​​​ភាពជាព្រះ និងបុគ្គលិក​​​លក្ខណៈ​​​របស់ទ្រង់  ដើម្បីកុំឲ្យ​​​មនុស្សខ្លះ​​​គិតស្មានថា  ព្រះទ្រង់​​​ជានរណា​​​ម្នាក់ ឬជារូបឆ្លាក់ ឬ ជាសត្វ​​​ឡើយ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជាសៀវភៅ​​​មាន១៣មេរៀន​​​។ ជាការបង្រៀន​​​ឲ្យស្គាស់ច្បាស់​​​អំពីព្រះ ឲ្យស្គាល់ពី​​​ភាពជាព្រះ និងបុគ្គលិក​​​លក្ខណៈ​​​របស់ទ្រង់  ដើម្បីកុំឲ្យ​​​មនុស្សខ្លះ​​​គិតស្មានថា  ព្រះទ្រង់​​​ជានរណា​​​ម្នាក់ ឬជារូបឆ្លាក់ ឬ ជាសត្វ​​​ឡើយ។ នៅចុង​​​បញ្ចប់​​​នៃវគ្គ​​​នីមួយៗ មានការ​​​សង្ខេបន័យ ដើម្បីទុកជា​​​គោលលិទ្ធិផង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “គន្ថវចនៈ​​​សម្តែង​​​ពីព្រះ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *