ចាប់​​​ផ្តើមពីខ្ញុំ!

10,000

… ​​​ជួយកូនក្មេង​​​ឲ្យចេះ​​​យកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាបរិស្ថាន  ចេះទុកសំរាមក្នុងធុង និងចេះ​​​ជួយ​​​គ្នាទៅ​​​វិញទៅមក។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះ​​​ជួយកូនក្មេង​​​ឲ្យចេះ​​​យកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាបរិស្ថាន  ចេះទុកសំរាមក្នុងធុង និងចេះ​​​ជួយ​​​គ្នាទៅ​​​វិញទៅមក។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ចាប់​​​ផ្តើមពីខ្ញុំ!”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *