ចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លា

500

ជួយ​​​ឲ្យ​​​អ្នកអាន​​​ដឹងថា មនុស្ស​​​គ្រប់គ្នា​​​សុទ្ធតែ​​​មានបាប ហើយ​​​ត្រូវ​​​តែទទួល​​​ការជំនុំជម្រះ​​​ពីព្រះ។ គ្រប់គ្នា​​​ប្រឹង​​​ជៀសពីបាប តែគ្មានរបៀបដែលជួយឲ្យរួចបានឡើយ។ នេះជាខិត្តប័ណ្ណ​​​ដែល​​​បង្ហាញ​​​អ្នកអានឲ្យ​​​ស្គាល់ផ្លូវ​​​ទៅ​​​ឯសេចក្តី​​​សង្គ្រោះ ដោយការ​​​ទទួលជឿ​​​ដល់​​​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជួយ​​​ឲ្យ​​​អ្នកអាន​​​ដឹងថា មនុស្ស​​​គ្រប់គ្នា​​​សុទ្ធតែ​​​មានបាប ហើយ​​​ត្រូវ​​​តែទទួល​​​ការជំនុំជម្រះ​​​ពីព្រះ។ គ្រប់គ្នា​​​ប្រឹង​​​ជៀសពីបាប តែគ្មានរបៀបដែលជួយឲ្យរួចបានឡើយ។ នេះជាខិត្តប័ណ្ណ​​​ដែល​​​បង្ហាញ​​​អ្នកអានឲ្យ​​​ស្គាល់ផ្លូវ​​​ទៅ​​​ឯសេចក្តី​​​សង្គ្រោះ ដោយការ​​​ទទួលជឿ​​​ដល់​​​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លា”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *