ចូរមកតាមខ្ញុំ

7,800

តើអ្នកពិតជាទទួលបានការសង្គ្រោះដែរឬទេ? ព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅយើងឲ្យដើរតាមទ្រង់ ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើនិយមន័យនៃអ្នកដើរតាមព្រះគ្រីស្ទ ការកើតជាថ្មីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងនោះ យើងនឹងឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ពេញលេញ ការបរិច្ចាគ និងការបំផ្លាស់បំប្រែចំណង់ចិត្តរបស់ យើងដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងជីវិត។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

តើអ្នកពិតជាទទួលបានការសង្គ្រោះដែរឬទេ? ព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅយើងឲ្យដើរតាមទ្រង់ ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើនិយមន័យនៃអ្នកដើរតាមព្រះគ្រីស្ទ ការកើតជាថ្មីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងនោះ យើងនឹងឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ពេញលេញ ការបរិច្ចាគ និងការបំផ្លាស់បំប្រែចំណង់ចិត្តរបស់ យើងដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងជីវិត។ តើលោកអ្នកពិតជាកើតជាថ្មីដែរឬទេ? ការត្រាស់ហៅឲ្យដើរតាម ព្រះគ្រីស្ទពុំមែនគ្រាន់តែជាការអធិស្ឋានឲ្យអ្នកអធិស្ឋានឡើយ ប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកដែលបាត់បង់ដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ចូរមកតាមខ្ញុំ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *