ជីវិត និងព្រះបន្ទូល

28,000

សៀវភៅ “ជីវិត និងព្រះបន្ទូល” ប្រសូតចេញពីស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរ ជាសិក្ខាកាមជំនាន់ទី២ នៃសិក្ខាសាលា «បណ្តុះបណ្តាលអ្នកនិពន្ធ និងការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់» ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញា។ អ្នកនិពន្ធថ្មីទាំងអស់នេះ បានបង្ហាញដល់មិត្តអ្នកអាន៖

– របៀបដែលព្រះបន្ទូលនៃព្រះ បានផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃ

– ព្រះបន្ទូលជាអាហារប្រចាំថ្ងៃខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ

– ព្រះបន្ទូលពង្រឹងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើង

– ព្រះបន្ទូលមានអំណាចកែច្នៃជិវិតយើងជាថ្មី ជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹម

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ “ជីវិត និងព្រះបន្ទូល” ប្រសូតចេញពីស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរ ជាសិក្ខាកាមជំនាន់ទី២ នៃសិក្ខាសាលា «បណ្តុះបណ្តាលអ្នកនិពន្ធ និងការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់» ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញា។ អ្នកនិពន្ធថ្មីទាំងអស់នេះ បានបង្ហាញដល់មិត្តអ្នកអាន៖

– របៀបដែលព្រះបន្ទូលនៃព្រះ បានផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃ

– ព្រះបន្ទូលជាអាហារប្រចាំថ្ងៃខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ

– ព្រះបន្ទូលពង្រឹងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើង

– ព្រះបន្ទូលមានអំណាចកែច្នៃជិវិតយើងជាថ្មី ជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹម

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ជីវិត និងព្រះបន្ទូល”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *