ជំនួយក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់កុមារ-ភាគទី៨

10,000

… មាន១៥មេរៀន។ ហើយ​​​ក្នុង​​​មេរៀន​​​នីមួយៗមានខទន្ទេញគោលបំណង និងល្បែងសកម្មភាព ដើម្បីឲ្យកុមារងាយ​​​ចងចាំមេរៀន​​​ដែល​​​បាន​​​រៀនរួចមកហើយ ។ សិក្សាក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជំនួយក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់កុមារ​​ ភាគ៨

ជាការ​​​បង្រៀន​​​រឿងខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរ ដល់កុមារ។ ក្នុងមេរៀនទី​​​ប្រាំបីនេះ មាន១៥មេរៀន។ ហើយ​​​ក្នុង​​​មេរៀន​​​នីមួយៗមានខទន្ទេញគោលបំណង និងល្បែងសកម្មភាព ដើម្បីឲ្យកុមារងាយ​​​ចងចាំមេរៀន​​​ដែល​​​បាន​​​រៀនរួចមកហើយ ។ សិក្សាក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ជំនួយក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់កុមារ-ភាគទី៨”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *