ជំនួយក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់​​​កុមារ-ភាគទី៦

10,000

… មាន១៤មេរៀន។ ហើយក្នុង​​​មេរៀន​​​នីមួយៗ​​​មានខទន្ទេញគោលបំណង និងល្បែងសកម្មភាព ដើម្បីឲ្យកុមារងាយ​​​ចងចាំមេរៀន​​​ដែល​​​បាន​​​រៀនរួចមកហើយ ។ សិក្សាក្នុង​​​គម្ពីរដំណឹង​​​ល្អទាំង៤។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជំនួយ​​​ក្នុងការ​​​បង្រៀន​​​ព្រះគម្ពីរ​​​ដល់កុមារ​​ ភាគ៦

ជាការ​​​បង្រៀន​​​រឿងខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរ ដល់កុមារ។ ក្នុងមេរៀនទីប្រាំមួយនេះ មាន១៤មេរៀន។ ហើយក្នុង​​​មេរៀន​​​នីមួយៗ​​​មានខទន្ទេញគោលបំណង និងល្បែងសកម្មភាព ដើម្បីឲ្យកុមារងាយ​​​ចងចាំមេរៀន​​​ដែល​​​បាន​​​រៀនរួចមកហើយ ។ សិក្សាក្នុង​​​គម្ពីរដំណឹង​​​ល្អទាំង៤។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ជំនួយក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់​​​កុមារ-ភាគទី៦”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *