ជំនួយឲ្យយល់ក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់

10,000

ជាជំនួយ​​​ឲ្យយល់​​​ពីកណ្ទនីមួយៗ​​​នៅក្នុង​​​សញ្ញាចាស់ ដោយបាន​​​ប្រាប់ពីឈ្មោះ​​​អ្នកនិពន្ធ កាលបរិច្ឆេទ​​​នៃការ​​​សរសរ មូលហេតុនៃ​​​ការសរសរ និងការសង្ខេប​​​សាច់រឿង​​​ទាំងអស់​​​នៅក្នុង​​​កណ្្ឌ​​​នោះដែរ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជាជំនួយ​​​ឲ្យយល់​​​ពីកណ្ទនីមួយៗ​​​នៅក្នុង​​​សញ្ញាចាស់ ដោយបាន​​​ប្រាប់ពីឈ្មោះ​​​អ្នកនិពន្ធ កាលបរិច្ឆេទ​​​នៃការ​​​សរសរ មូលហេតុនៃ​​​ការសរសរ និងការសង្ខេប​​​សាច់រឿង​​​ទាំងអស់​​​នៅក្នុង​​​កណ្្ឌ​​​នោះដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ជំនួយឲ្យយល់ក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *