ជំនួយ​​​ក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់​​​កុមារ-ភាគទី៥

10,000

… មាន១៣មេរៀន។ ហើយក្នុង​​​មេរៀន​​​នីមួយៗ​​​មានខទន្ទេញ គោលបំណង និងល្បែងសកម្មភាព ដើម្បីឲ្យកុមារ​​​ងាយចងចាំ​​​មេរៀន​​​ដែលបាន​​​រៀន​​​រួច​​​មកហើយ ។ សិក្សាក្នុង​​​គម្ពីរ​​​ដំណឹងល្អ​​​ទាំង៤។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជំនួយ​​​ក្នុងការ​​​បង្រៀន​​​ព្រះគម្ពីរ​​​ដល់កុមារ​​ ភាគ៥

ជាការ​​​បង្រៀន​​​រឿងខ្លីៗ​​​ក្នុងព្រះគម្ពីរ ដល់កុមារ។ ក្នុងភាគទីប្រាំនេះ មាន១៣មេរៀន។ ហើយក្នុង​​​មេរៀន​​​នីមួយៗ​​​មានខទន្ទេញ គោលបំណង និងល្បែងសកម្មភាព ដើម្បីឲ្យកុមារ​​​ងាយចងចាំ​​​មេរៀន​​​ដែលបាន​​​រៀន​​​រួច​​​មកហើយ ។ សិក្សាក្នុង​​​គម្ពីរ​​​ដំណឹងល្អ​​​ទាំង៤។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ជំនួយ​​​ក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់​​​កុមារ-ភាគទី៥”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *