ជំនឿនៅពេល​ប្រឈម​នឹង​គ្រោះថ្នាក់

20,000

ការណែនាំឲ្យ​​​ស្គាល់កណ្ឌ នេហេមា (និពន្ធដោយ លោក  យ៉ូណាថាន លែម)

នៅ​ពេល​យើង​ប្រឈម​នឹង​គ្រោះ​ថ្នាក់ ​ និង​ទុក្ខ​លំបាក ​តើ​យើង​ប្រកាន់​ជំនឿ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច? ​តើ​យើង​កសាង​សហគមន៍​ដែល​បង្ហាញ​ពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដល់​អ្នក​មិន​ជឿ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច? ​ទាំង​នេះ​មិន​មែន​ជា​សំណួរ​ថ្មី​នោះ​ទេ។ លោក ​នេហេមា ​បាន​ប្រឈម​ចំពោះ​ការ​ទាំង​នេះ​ជាយូរណាស់​មក​ហើយ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ការណែនាំឲ្យ​​​ស្គាល់កណ្ឌ នេហេមា (និពន្ធដោយ លោក  យ៉ូណាថាន លែម)

នៅ​ពេល​យើង​ប្រឈម​នឹង​គ្រោះ​ថ្នាក់ ​ និង​ទុក្ខ​លំបាក ​តើ​យើង​ប្រកាន់​ជំនឿ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច? ​តើ​យើង​កសាង​សហគមន៍​ដែល​បង្ហាញ​ពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដល់​អ្នក​មិន​ជឿ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច? ​ទាំង​នេះ​មិន​មែន​ជា​សំណួរ​ថ្មី​នោះ​ទេ។ លោក ​នេហេមា ​បាន​ប្រឈម​ចំពោះ​ការ​ទាំង​នេះ​ជាយូរណាស់​មក​ហើយ។

ក្នុង​ជំពូក​នីមួយៗ​មាន​សំណួរ ​ចំណុច​ពិភាក្សា ​គំនិត​សម្រាប់​សកម្មភាព ​និង​ការសិក្សាបន្ថែមទៀត។ សៀវភៅ​នេះ​ល្អ​សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្ទាល់​ខ្លួន ​និង​សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ជាក្រុម។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ជំនឿនៅពេល​ប្រឈម​នឹង​គ្រោះថ្នាក់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *