តយុទ្ធនឹងការមិនជឿ

20,000

ជីវិតរបស់មនុស្ស​យើងម្នាក់ៗ ​តែងតែ​ចង់បានសេចក្ដីសុខ និង​ការ​រាប់អានពី​អ្នកដទៃ។ ​ដូច្នេះ ​ដើម្បី​បាន​ការ​ល្អ​ក្នុង​ជីវិត ​យើងត្រូវ​តែតយុទ្ធ។ ​តើ​យើង​តយុទ្ធ​នឹង​អ្វីខ្លះ?

យើង​ត្រូវ​តយុទ្ធ​នឹងការ​ខ្វល់ខ្វាយ ​អំនួត ការអាម៉ាស់មិនសមហេតុផល ការខ្វះអំណត់ ​ការលោភលន់ ​សេចក្ដីជូរល្វីង ​ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ​និងសេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នា។ បើចង់ជ្រាបច្បាស់ ​សូមអានសៀវភៅ តយុទ្ធនឹងការមិនជឿ ​នោះ​លោកអ្នកនឹង​បានយល់​ច្បាស់។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជីវិតរបស់មនុស្ស​យើងម្នាក់ៗ ​តែងតែ​ចង់បានសេចក្ដីសុខ និង​ការ​រាប់អានពី​អ្នកដទៃ។ ​ដូច្នេះ ​ដើម្បី​បាន​ការ​ល្អ​ក្នុង​ជីវិត ​យើងត្រូវ​តែតយុទ្ធ។ ​តើ​យើង​តយុទ្ធ​នឹង​អ្វីខ្លះ?

យើង​ត្រូវ​តយុទ្ធ​នឹងការ​ខ្វល់ខ្វាយ ​អំនួត ការអាម៉ាស់មិនសមហេតុផល ការខ្វះអំណត់ ​ការលោភលន់ ​សេចក្ដីជូរល្វីង ​ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ​និងសេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នា។ បើចង់ជ្រាបច្បាស់ ​សូមអានសៀវភៅ តយុទ្ធនឹងការមិនជឿ ​នោះ​លោកអ្នកនឹង​បានយល់​ច្បាស់។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “តយុទ្ធនឹងការមិនជឿ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *