តើពិភពលោកនឹងបញ្ចប់ទៅដោយរបៀបណា?

12,000

សៀវភៅខ្លីមួយនេះ បានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ សាមញ្ញ និងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពពិតពីអ្វីដែល​​​ព្រះគម្ពីរ​​​បាន​​​សម្តែង អំពី​​​ការ​​​យាង​​​និវត្ត​​​របស់​​​ព្រះយេស៊ូវ និងពីទីចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោក។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅខ្jលីមួយនេះ បានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ សាមញ្ញ និងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពពិតពីអ្វីដែល​​​ព្រះគម្ពីរ​​​បាន​​​សម្តែង អំពី​​​ការ​​​យាង​​​និវត្ត​​​របស់​​​ព្រះយេស៊ូវ និងពីទីចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោក។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “តើពិភពលោកនឹងបញ្ចប់ទៅដោយរបៀបណា?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *