តើព្រះប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬ?

12,000

សៀវភៅនេះផ្តល់វិធីវិជ្ជមាន និងសេរីភាពឆ្ពោះ ទៅមុខ។ សៀវភៅនេះពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ និងសាមញ្ញ នូវអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានច្បាស់អំពី ព្រះគម្ពីរ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ភេទសម្ព័ន្ធ និងការទាក់ទាញភេទដូចគ្នា។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះផ្តល់វិធីវិជ្ជមាន និងសេរីភាពឆ្ពោះ ទៅមុខ។ សៀវភៅនេះពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ និងសាមញ្ញ នូវអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានច្បាស់អំពី ព្រះគម្ពីរ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ភេទសម្ព័ន្ធ និងការទាក់ទាញភេទដូចគ្នា។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “តើព្រះប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬ?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *