តើ​​​ចង់​​​ទៅស្ថានណា?

500

បង្ហាញផ្លូវពីរ សម្រាប់​​​ទៅទីក្រុងពីរ​​​ផ្សេងពីគ្នា។ ខិត្តប័ណ្ណនេះ​​​អម​​​ដោយ​​​រូបភាព ដើម្បី​​​ជួយលោក​​​អ្នក​​​ឲ្យ​​​ពិចារណា​​​ពីដំណើរដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតទៅកាន់ទីក្រុង​​​មួយ​​​ណា (ទីក្រុងជីវិត និងទីក្រុងសេចក្តីស្លាប់)

សេចក្ដីពិពណ៌នា

បង្ហាញផ្លូវពីរ សម្រាប់​​​ទៅទីក្រុងពីរ​​​ផ្សេងពីគ្នា។ ខិត្តប័ណ្ណនេះ​​​អម​​​ដោយ​​​រូបភាព ដើម្បី​​​ជួយលោក​​​អ្នក​​​ឲ្យ​​​ពិចារណា​​​ពីដំណើរដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតទៅកាន់ទីក្រុង​​​មួយ​​​ណា (ទីក្រុងជីវិត និងទីក្រុងសេចក្តីស្លាប់)។ ឯការ​​​សម្រេច​​​ចិត្ត គឺ​​​អាស្រ័យ​​​លើ​​​មនុស្សម្នាក់ៗ​​​វិញ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “តើ​​​ចង់​​​ទៅស្ថានណា?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *