ថប់បារម្ភឬ?

500

ជួយ​​​អ្នកអានឲ្យមើល​​​ឃើញពី​​​សេចក្តីព្រួយ​​​បារម្ភ ភាព​​​អស់សង្ឃឹម ដែល​​​មនុស្ស​​​ម្នាក់ៗ​​​ធ្លាប់ជួប​​​ប្រទះ​​​ក្នុង​​​ជីវិត​​​រស់​​​នៅ។ បន្ទាប់មក​​​ទៀត​​​ក៏បង្ហាញផ្លូវ ហើយនាំ​​​អ្នកអានឲ្យស្គាល់សេចក្តីសុខសាន្ត និងសន្តិភាពដ៏ពិតក្នុង​​​ជីវិត​ គឺមាន​​​តែ​​​ព្រះយេស៊ូវ​​​តែមួយ​​​អង្គ​​​ទេ ដែល​​​អាចផ្តល់​​​សេចក្តី​​​សុខសាន្ត និងសន្តិភាព​​​ដ៏ស្ថិតស្ថេរ​​​នេះ​​​បាន។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជួយ​​​អ្នកអានឲ្យមើល​​​ឃើញពី​​​សេចក្តីព្រួយ​​​បារម្ភ ភាព​​​អស់សង្ឃឹម ដែល​​​មនុស្ស​​​ម្នាក់ៗ​​​ធ្លាប់ជួប​​​ប្រទះ​​​ក្នុង​​​ជីវិត​​​រស់​​​នៅ។ បន្ទាប់មក​​​ទៀត​​​ក៏បង្ហាញផ្លូវ ហើយនាំ​​​អ្នកអានឲ្យស្គាល់សេចក្តីសុខសាន្ត និងសន្តិភាពដ៏ពិតក្នុង​​​ជីវិត​ គឺមាន​​​តែ​​​ព្រះយេស៊ូវ​​​តែមួយ​​​អង្គ​​​ទេ ដែល​​​អាចផ្តល់​​​សេចក្តី​​​សុខសាន្ត និងសន្តិភាព​​​ដ៏ស្ថិតស្ថេរ​​​នេះ​​​បាន។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ថប់បារម្ភឬ?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *