ថូផ្កា

10,000

បង្រៀន​កុមារ​ឲ្យ​មាន​ភាពអត់ធ្មត់ រៀន​ពិចារណា​មុន​សម្រេច​ចិត្ត​នឹង​ធ្វើ​អ្វី​មួយ និង​ឲ្យ​កុមារ​ចេះ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​គំរូ​ដែល​ល្អ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

បង្រៀន​កុមារ​ឲ្យ​មាន​ភាពអត់ធ្មត់ រៀន​ពិចារណា​មុន​សម្រេច​ចិត្ត​នឹង​ធ្វើ​អ្វី​មួយ និង​ឲ្យ​កុមារ​ចេះ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​គំរូ​ដែល​ល្អ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ថូផ្កា”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *