ទាយាទអត់ឃ្លាន

500

នេះជា​​​រឿងពិត។ ការបែរចេញ​​​ពីព្រះ​​​ដែលជាមហន្តរាយ នាំទៅរក​​​សេចក្កីស្លាប់​​​បាត់បង់​​​អស់កល្បជានិច្ច។ ព្រះ​​​បាន​​​អត់ទោសឲ្យ និងរក្សាទុកមត៌ក​​​សម្រាប់អ្នក​​​ប្រែចិត្ត ត្រលប់​​​មករក​​​ព្រះយេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទវិញ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

នេះជា​​​រឿងពិត។ ការបែរចេញ​​​ពីព្រះ​​​ដែលជាមហន្តរាយ នាំទៅរក​​​សេចក្កីស្លាប់​​​បាត់បង់​​​អស់កល្បជានិច្ច។ ព្រះ​​​បាន​​​អត់ទោសឲ្យ និងរក្សាទុកមត៌ក​​​សម្រាប់អ្នក​​​ប្រែចិត្ត ត្រលប់​​​មករក​​​ព្រះយេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទវិញ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ទាយាទអត់ឃ្លាន”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *