ទឹករស់

6,000

សៀវភៅនេះ​​​ចែកចេញ​​​ជា៥មេរៀន​​​ដែលអាច​​​បង្ហាញផ្លូវ​​​ឲ្យស្គាល់ព្រះពិត​​​តែមួយ  ដ៏​​​មានព្រះជន្មរស់នៅសព្វថ្ងៃ និងបង្ហាញឲ្យ​​​ស្គាល់សេចក្តី​​​សង្គ្រោះ និងជីវិត​​​ដ៏គ្មានទីបញ្ចប់​​​ផង។ នៅទីបញ្ចប់​​​នៃមេរៀន​​​នីមួយៗ មាន​​​សំណួរ​​​សម្រាប់អ្នក​​​សិក្សាបំពេញ​​​ និងឲ្យដឹងថា តើគេបាន​​​យល់ពី​​​មេរៀន​​​ដែលបាន​​​រៀនកន្លង​​​មកឬ​​​ទេ?

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះ​​​ចែកចេញ​​​ជា៥មេរៀន​​​ដែលអាច​​​បង្ហាញផ្លូវ​​​ឲ្យស្គាល់ព្រះពិត​​​តែមួយ  ដ៏​​​មានព្រះជន្មរស់នៅសព្វថ្ងៃ និងបង្ហាញឲ្យ​​​ស្គាល់សេចក្តី​​​សង្គ្រោះ និងជីវិត​​​ដ៏គ្មានទីបញ្ចប់​​​ផង។ នៅទីបញ្ចប់​​​នៃមេរៀន​​​នីមួយៗ មាន​​​សំណួរ​​​សម្រាប់អ្នក​​​សិក្សាបំពេញ​​​ និងឲ្យដឹងថា តើគេបាន​​​យល់ពី​​​មេរៀន​​​ដែលបាន​​​រៀនកន្លង​​​មកឬ​​​ទេ?

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ទឹករស់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *