ទំនុកចម្រៀងខ្លី

10,000

សៀវភៅ​​​ចម្រៀងកុមារ

បទចម្រៀង​​​ទំនុកខ្លី​​​ទាំងអស់ រួមមាន១៣០បទ ដែលក្នុងនេោះមាន៥៤ ជាបទថ្មី ដែលកញ្ញា ណាអូមីស្សាប​​​បាន​​​រៀបរៀងឡើង។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ​​​ចម្រៀងកុមារ

បទចម្រៀង​​​ទំនុកខ្លី​​​ទាំងអស់ រួមមាន១៣០បទ ដែលក្នុងនេោះមាន៥៤ ជាបទថ្មី ដែលកញ្ញា ណាអូមីស្សាប​​​បាន​​​រៀបរៀងឡើង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ទំនុកចម្រៀងខ្លី”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *