ទ្រង់កំពុងតែកសាងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់

24,000

សៀវភៅនេះ រៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស៊ីអឹមអេនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយបែងចែកជា ៥ យុគសម័យ  ហើយយុគសម័យនីមួយៗ បេសកជនស៊ីអេនអឹមអេ ដែលបានបម្រើក្នុងសម័យកាលនោះ បានសរសេរឡើង។ រឿងទាំងប៉ុន្មានក្នុងសៀវភៅនេះ បានរួមគ្នាក្លាយជារឿងតែមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលរៀបរាប់អំពីព្រះចេស្តានិងភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គ ចំពោះអស់អ្នកដែលទ្រង់បានប្រើឲ្យចេញទៅ ដើម្បីកសាងក្រុមជំនុំទ្រង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះ រៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស៊ីអឹមអេនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយបែងចែកជា ៥ យុគសម័យ  ហើយយុគសម័យនីមួយៗ បេសកជនស៊ីអេនអឹមអេ ដែលបានបម្រើក្នុងសម័យកាលនោះ បានសរសេរឡើង។ រឿងទាំងប៉ុន្មានក្នុងសៀវភៅនេះ បានរួមគ្នាក្លាយជារឿងតែមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលរៀបរាប់អំពីព្រះចេស្តានិងភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គ ចំពោះអស់អ្នកដែលទ្រង់បានប្រើឲ្យចេញទៅ ដើម្បីកសាងក្រុមជំនុំទ្រង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ទ្រង់កំពុងតែកសាងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *