ធ្វើឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធភាព

20,000

តើការងារអាច និងគួរតែជាអ្វីមួយលើសពីអ្វីមួយដែលយើងធ្វើឲ្យបានប្រាក់ ហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ដែរទេ? ចម្លើយពីព្រះគម្ពីរគឺ៖ បាទ! ការសិក្សាទាំងប្រាំបីនេះយើង នឹង ពិនិត្យមើលនិយមន័យនៃការងារ និងមូលហេតុដែលយើងចាត់ទុកថាការងារនៅលោកិយនេះផ្តល់ទាំងភាពស្កប់ចិត្ត និងខកចិត្ត។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ក្រោយភ្ញាក់ពីគេងយើងភាគច្រើនចំណាយពេលធ្វើការ។ ធ្វើការគឺត្រូវការចំណាយថាមពលច្រើន  ហើយជារឿយៗក៏តម្រូវឲ្យយើងចំណាយអារម្មណ៍ច្រើនផងដែរ។​ ការងារអាចផ្តល់ភាពស្កប់ចិត្ត និង ភាពខកចិត្តបាន។ ការងារផ្តល់នូវជម្រក និងអាហារដល់យើង។

ទោះជាយ៉ាងណា ក្រៅពីរកប្រាក់យើងយល់ច្រឡំពីមូលហេតុដែលយើងចេញទៅធ្វើការ។ គ្រីស្ទបរិស័ទ  អាចមានអារម្មណ៍ថាការងារដែលពួកគេធ្វើចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រមិនទាក់ទង នឹងជំនឿរបស់ពួកគេ ទេ ឬអាក្រក់ជាងនេះការងាររបស់ពួកគេ បង្អាក់ដល់ជំនឿរបស់ពួកគេ។ យើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនធ្វើ ការនៅក្នុងការិយាល័យ ឬរោងចក្រអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនសូវមានតម្លៃទេ។

តើការងារអាច និងគួរតែជាអ្វីមួយលើសពីអ្វីមួយដែលយើងធ្វើឲ្យបានប្រាក់ ហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ដែរទេ?

ចម្លើយពីព្រះគម្ពីរគឺ៖ បាទ! ការសិក្សាទាំងប្រាំបីនេះយើង នឹង ពិនិត្យមើលនិយមន័យនៃការងារ និងមូលហេតុដែលយើងចាត់ទុកថាការងារនៅលោកិយនេះផ្តល់ទាំងភាពស្កប់ចិត្ត និងខកចិត្ត។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ធ្វើឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធភាព”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *