ប្រវត្តិកំណើតនៃព្រះយេស៊ូវ

500

ជាការ​​​ប្រកាស​​​ប្រាប់ពី​​​ដំណើរ​​​យាងមក​​​យកកំណើត​​​ជាមនុស្សនៅលើផែនដី  របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដែល​​​ប្រសូត​​​មកតាមរយៈ​​​ស្រីព្រហ្មចារីយ៍។ ខិត្តប័ណ្ណ​​​នេះក៏បង្ហាញសាក្សី និងភស្តុតាងជាច្រើនដែលបញ្ចាក់ថា ព្រះយេស៊ូវពិតជារាជបុត្រារបស់ព្រះមែន។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជាការ​​​ប្រកាស​​​ប្រាប់ពី​​​ដំណើរ​​​យាងមក​​​យកកំណើត​​​ជាមនុស្សនៅលើផែនដី  របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដែល​​​ប្រសូត​​​មកតាមរយៈ​​​ស្រីព្រហ្មចារីយ៍។ ខិត្តប័ណ្ណ​​​នេះក៏បង្ហាញសាក្សី និងភស្តុតាងជាច្រើនដែលបញ្ចាក់ថា ព្រះយេស៊ូវពិតជារាជបុត្រារបស់ព្រះមែន។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ប្រវត្តិកំណើតនៃព្រះយេស៊ូវ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *