ផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

10,000

នេះជាសៀវភៅ​​​មួយជួយបង្រៀន​​​ព្រះគម្ពីរដល់​​​កុមារ ឲ្យយល់ពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​មាន៩មេរៀន។ ហើយក្នុងមេរៀននីមួយៗមានខទន្ទេញ គោលបំណង និងល្បែងសកម្មភាព ដើម្បីឲ្យ​​​កុមារ​​​ងាយចងចាំ​​​មេរៀន​​​ដែលបានរៀន​​​រួចមកហើយ ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

នេះជាសៀវភៅ​​​មួយជួយបង្រៀន​​​ព្រះគម្ពីរដល់​​​កុមារ ឲ្យយល់ពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​មាន៩មេរៀន។ ហើយក្នុងមេរៀននីមួយៗមានខទន្ទេញ គោលបំណង និងល្បែងសកម្មភាព ដើម្បីឲ្យ​​​កុមារ​​​ងាយចងចាំ​​​មេរៀន​​​ដែលបានរៀន​​​រួចមកហើយ ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *