ផាត់​ពណ៌​ និង​បំពេញ​ពាក្យ

14,000

សៀវភៅ​​​ផាត់ពណ៌ទាំនេះ ដែលធ្វើឱ្យ​​​កូនៗ​​​របស់​​​លោកអ្នកមានឱកាសយល់ពីការបង្រៀន និងព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយខ្លួនពួកគេ​​​ផ្ទាល់ ​​​ហើយកាន់តែជួយឱ្យជំនឿរបស់ពួកគេរឹងមាំឡើង និង​​​មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះយេស៊ូវ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ផាត់​ពណ៌​ និង​បំពេញ​ពាក្យ

សូមសម្រាកពីកាលវិភាគដ៏មមាញឹករបស់អ្នក ចាប់យកខ្មៅដៃពណ៌ ហើយចំណាយពេលជាមួយព្រះអម្ចាស់!

សៀវភៅផាត់ពណ៌ និងបំពេញពាក្យ ជាសៀវភៅដំណឹងល្អ ជាការប្រមូលផ្តុំខគម្ពីរដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍​​​ពីកណ្ឌ​​​ដំណឹងល្អទាំងបួនគឺ ម៉ាថាយ ម៉ាកុស លូកា និងយ៉ូហាន។ ការបង្រៀន និងព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវ​​​មាន​​​ចលនារស់រវើកជាមួយខគម្ពីរនីមួយៗ ដែលមានបង្ហាញក្នុង សៀវភៅ​​​ផាត់ពណ៌ទាំនេះ ដែលធ្វើឱ្យ​​​កូនៗ​​​របស់​​​លោកអ្នកមានឱកាសយល់ពីការបង្រៀន និងព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយខ្លួនពួកគេ​​​ផ្ទាល់ ​​​ហើយកាន់តែជួយឱ្យជំនឿរបស់ពួកគេរឹងមាំឡើង និង​​​មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះយេស៊ូវ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ផាត់​ពណ៌​ និង​បំពេញ​ពាក្យ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *