ផ្លូវមិនបានជ្រើស

12,000

សៀវភៅ “ផ្លូវមិនបានជ្រើស” នឹងជួយមិត្តអ្នកអានឲ្យដឹងថា ទុក្ខសោក និងការឈឺចាប់របស់លោកអ្នក គឺរកអ្វីមកប្រៀបស្មើពុំបាននោះទេ។ ទុក្ខសោករបស់លោកអ្នក គឺជាដំណើររបស់លោកអ្នក ហើយការដើរនៅលើផ្លូវនៃសេចក្តីទុក្ខសោក គឺលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានតាមជំហាន ហើយនិងតាមរបៀបរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់។ សៀវភៅដ៏តូចនេះនឹងជួយលោកអ្នកនៅក្នុងដំណើរបែបនេះ មួយជំហានម្តងៗ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ “ផ្លូវមិនបានជ្រើស” នឹងជួយមិត្តអ្នកអានឲ្យដឹងថា ទុក្ខសោក និងការឈឺចាប់របស់លោកអ្នក គឺរកអ្វីមកប្រៀបស្មើពុំបាននោះទេ។ ទុក្ខសោករបស់លោកអ្នក គឺជាដំណើររបស់លោកអ្នក ហើយការដើរនៅលើផ្លូវនៃសេចក្តីទុក្ខសោក គឺលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានតាមជំហាន ហើយនិងតាមរបៀបរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់។​ សៀវភៅដ៏តូចនេះនឹងជួយលោកអ្នកនៅក្នុងដំណើរបែបនេះ មួយជំហានម្តងៗ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ផ្លូវមិនបានជ្រើស”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *