ពាក្យ​ពីរ​ម៉ាត់

10,000

បង្រៀនកុមារ​ឲ្យ​ចេះ​មានសុជីវធម៌​នៅ​ក្នុង​ការ​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។ បង្រៀន​កុមារ​ឲ្យ​ចេះ​និយាយ​ពាក្យ​អរគុណ​នៅ​ពេលដែល​ទទួល​អ្វី​មួយ​ពី​អ្នក​ដទៃ និងឲ្យ​កុមារ​ចេះ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​គំរូ​ដែល​ល្អ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

បង្រៀនកុមារ​ឲ្យ​ចេះ​មានសុជីវធម៌​នៅ​ក្នុង​ការ​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។ បង្រៀន​កុមារ​ឲ្យ​ចេះ​និយាយ​ពាក្យ​អរគុណ​នៅ​ពេលដែល​ទទួល​អ្វី​មួយ​ពី​អ្នក​ដទៃ និងឲ្យ​កុមារ​ចេះ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​គំរូ​ដែល​ល្អ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ពាក្យ​ពីរ​ម៉ាត់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *