ពិធីបុណ្យ​​​ក្នុងផ្នែក​​​គ្រីស្ទសាសនា

4,000

នៅក្នុង​​​សៀវភៅនេះ យើងអាច​​​រកឃើញពិធីបុណ្យ៨ក្នុងគ្រីស្ទបរិស័ទ។ សៀវភៅនេះ​​​បានចងក្រង​​​ឡើង​​​ដើម្បី​​​ជួយដល់​​​គ្រូគង្វាល និង អ្នកដឹកនាំ។ អាចជួយសម្រួល​​​ដល់ការនាំមុខ​​​ក្នុងវិធីផ្សេងៗ ដូចជាបុណ្យជ្រមុជទឹក ពិធីលាងព្រះអង្គម្ចាស់ និង​ការរៀបមង្គលការជាដើម។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

នៅក្នុង​​​សៀវភៅនេះ យើងអាច​​​រកឃើញពិធីបុណ្យ៨ក្នុងគ្រីស្ទបរិស័ទ។ សៀវភៅនេះ​​​បានចងក្រង​​​ឡើង​​​ដើម្បី​​​ជួយដល់​​​គ្រូគង្វាល និង អ្នកដឹកនាំ។ អាចជួយសម្រួល​​​ដល់ការនាំមុខ​​​ក្នុងវិធីផ្សេងៗ ដូចជាបុណ្យជ្រមុជទឹក ពិធីលាងព្រះអង្គម្ចាស់ និង​ការរៀបមង្គលការជាដើម។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ពិធីបុណ្យ​​​ក្នុងផ្នែក​​​គ្រីស្ទសាសនា”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *