ព្រះដ៏ពិត​​​តែមួយ

500

ខិត្តបណ្ណនេះ​​​នាំ​​​ឲ្យ​​​ដឹងថា ព្រះ​​​ដ៏ពិត​​​មាន​​​តែមួយ​​​គត់ ដែល​​​បាន​​​បង្កបង្កើត​​​អស់​​​ទាំង​​​ធម្មជាតិ ក៏បានសំដែង​​​បង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈ ព្រះចេស្តា ឥទ្ធានុភាព​​​ជាព្រះពិត​​​ប្រាកដ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ខិត្តបណ្ណនេះ​​​នាំ​​​ឲ្យ​​​ដឹងថា ព្រះ​​​ដ៏ពិត​​​មាន​​​តែមួយ​​​គត់ ដែល​​​បាន​​​បង្កបង្កើត​​​អស់​​​ទាំង​​​ធម្មជាតិ ក៏បានសំដែង​​​បង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈ ព្រះចេស្តា ឥទ្ធានុភាព​​​ជាព្រះពិត​​​ប្រាកដ។ ខិត្តបណ្ណនេះ​​​នឹង​​​ជួយ​​​ដល់​​​អស់​​​អ្នកដែល​​​កំពុង​​​ស្វែង​​​រក​​​ការពិត។​​​

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ព្រះដ៏ពិត​​​តែមួយ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *