ព្រះទ្រង់ប្រទានជីវិត

10,000

សៀវភៅនេះ បង្ហាញប្រាប់ពី​​​រឿងរា៉វ​​​របស់បុរស​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ​​​កម្ពុជាម្នាក់ និងគ្រួសារ​​​របស់គាត់​​​ដែលធ្លាប់​​​បាន​​​ពិសោធ សេចក្តីមេត្តាករុណា​​​ និងសេចក្តី​​​អាណិតអាសូរ​​​របស់ព្រះ មុនសម័យ ក្នុងសម័យ និងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហម ។ រឿង​​​ដែលធ្វើ​​​ឲ្យរីករាល​​​ដាលយ៉ាង​​​ខ្លាំងនេះ ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញ​​​ច្បាស់ពីក្រុមជំនំុនៅសម័យ​​​នេោះផងដែរ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះ បង្ហាញប្រាប់ពី​​​រឿងរា៉វ​​​របស់បុរស​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ​​​កម្ពុជាម្នាក់ និងគ្រួសារ​​​របស់គាត់​​​ដែលធ្លាប់​​​បាន​​​ពិសោធ សេចក្តីមេត្តាករុណា​​​ និងសេចក្តី​​​អាណិតអាសូរ​​​របស់ព្រះ មុនសម័យ ក្នុងសម័យ និងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហម ។ រឿង​​​ដែលធ្វើ​​​ឲ្យរីករាល​​​ដាលយ៉ាង​​​ខ្លាំងនេះ ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញ​​​ច្បាស់ពីក្រុមជំនំុនៅសម័យ​​​នេោះផងដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ព្រះទ្រង់ប្រទានជីវិត”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *