សេចក្តីបួន​​​ប្រការ

500

មានសរសេររៀប​​​រាប់​​​ពី​​​សេចក្តី​​​បួនប្រការដែលបង្ហាញផ្លូវ ហើយនាំយើងទៅឲ្យ​​​បានរួច​​​ពីបាប។ សេចក្តី​​​ទាំងនេះ ក៏បង្ហាញ​​​ពីក្តីស្រលាញ់ មេត្តាករុណា និង ព្រះគុណរបស់ព្រះ ដែលទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ព្រះ​​​អង្គទ្រង់​​​សព្វ​​​ព្រះហឫទ័យ​​​ឲ្យ​​​ដឹង​​​សេចក្តីបួន​​​ប្រការនេះ

មានសរសេររៀប​​​រាប់​​​ពី​​​សេចក្តី​​​បួនប្រការដែលបង្ហាញផ្លូវ ហើយនាំយើងទៅឲ្យ​​​បានរួច​​​ពីបាប។ សេចក្តី​​​ទាំងនេះ ក៏បង្ហាញ​​​ពីក្តីស្រលាញ់ មេត្តាករុណា និង ព្រះគុណរបស់ព្រះ ដែលទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សេចក្តីបួន​​​ប្រការ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *