ភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង៥ សម្រាប់កុមារ

24,000

លោកអ្នកស្រឡាញ់កូន ប៉ុន្តែតើកូនរបស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីលោកអ្នកឬទេ?

ក្មេងគ្រប់រូប មានអារម្មណ៍ទទួលបានការស្រឡាញ់ផ្សេងៗគ្នា ពេលលោកអ្នករកឃើញភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់កូន និងយល់ពីរបៀបនិយាយភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅពួកគេ មានន័យថា លោកអ្នកអាចសង់គ្រឹះដ៏រឹងមាំលើកូន នាំឲ្យពួកគេជឿទុកចិត្តលើលោកអ្នក និងនាំឲ្យពួកគេរីកចម្រើនយ៉ាងល្អ នៅពេលពួកគេធំឡើង។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

លោកអ្នកស្រឡាញ់កូន ប៉ុន្តែតើកូនរបស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីលោកអ្នកឬទេ?

ក្មេងគ្រប់រូប មានអារម្មណ៍ទទួលបានការស្រឡាញ់ផ្សេងៗគ្នា ពេលលោកអ្នករកឃើញភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់កូន និងយល់ពីរបៀបនិយាយភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅពួកគេ មានន័យថា លោកអ្នកអាចសង់គ្រឹះដ៏រឹងមាំលើកូន នាំឲ្យពួកគេជឿទុកចិត្តលើលោកអ្នក និងនាំឲ្យពួកគេរីកចម្រើនយ៉ាងល្អ នៅពេលពួកគេធំឡើង។

សៀវភៅនេះ សម្រាប់ឪពុកម្តាយ គ្រូបង្រៀន ឪពុក ឬម្តាយទោល និងមនុស្សជាច្រើនទៀត។ លោកបណ្ឌិត ហ្គែរី ឈែបមែន និងវេជ្ជបណ្ឌិត រ៉ូស ខេមបល បានផ្តល់ទស្សនទាន ដើម្បីជួយលោកអ្នកអនុវត្តក្នុងការ៖

ស្វែងរក និងនិយាយភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់កូនលោកអ្នក បានជាច្រើនរបៀប!

ប្រើភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ ក្នុងការជួយកូនរបស់លោកអ្នកឲ្យរៀនបានពូកែ

ដាក់វិន័យ និងកែតម្រង់ ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ ហើយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង៥ សម្រាប់កុមារ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *