មិត្តភក្តី

10,000

មិត្តភក្តី

សៀវភៅនេះជួយ​​​កុមារ​​​ឲ្យ​​​ចេះ​​​រៀន​​​ចែករំលែក និង​​​និយាយអ្វី​​​ដែល​​​ជាការពិត។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

មិត្តភក្តី

សៀវភៅនេះជួយ​​​កុមារ​​​ឲ្យ​​​ចេះ​​​រៀន​​​ចែករំលែក និង​​​និយាយអ្វី​​​ដែល​​​ជាការពិត។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “មិត្តភក្តី”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *