មេរៀន កូរិនថូស

6,000

ជាការសិក្សា​​​ដែលអាច​​​ឲ្យងាយ​​​យល់ច្បាស់​​​ពី អត្ថបទគម្្ពីរ  ពិសេសសំបុត្រ​​​ទាំងពីរ​​​របស់លោក​​​សាវកប៉ុល  ផ្ញើ​​​ទៅក្រុមជំនុំ​​​នៅក្រុង​​​កូរិនថូស។ 

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជាការសិក្សា​​​ដែលអាច​​​ឲ្យងាយ​​​យល់ច្បាស់​​​ពី អត្ថបទគម្្ពីរ  ពិសេសសំបុត្រ​​​ទាំងពីរ​​​របស់លោក​​​សាវកប៉ុល  ផ្ញើ​​​ទៅក្រុមជំនុំ​​​នៅក្រុង​​​កូរិនថូស។ មេរៀន​​​នេះ មានចែកចេញ​​​ជាជំពូក ហើយដាក់​​​ជាចំណង​​​ជើង ដើម្បី​​​ជួយ​​​ឲ្យ​​​សិស្ស​​​ងាយ​​​យល់។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “មេរៀន កូរិនថូស”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *