លើសពីរាត្រីទឹកឃ្មុំ

12,000

“អាពាហ៌ពិពាហ៌​ គឺប្រៀបបីដូចជារុក្ខជាតិដ៏មានតម្លៃមួយដើម ដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ ថែទាំជាប្រចាំ ដើម្បីឲ្យវារីកចម្រើនលូតលាស់ និងបង្កើតផលផ្លែពេញមួយជីវិត ហើយក៏អាច លើសពីនេះទៅទៀតផង”។

នៅក្នុងសៀវភៅ លើសពីរាត្រីទឹកឃ្មុំ  អ្នកនិពន្ធទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធ បានចែករំលែកការយល់ដឹង ក៏ដូចជា បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពី៖ ការទទួលយកខ្លួនឯង, ការទទួលយកគ្នាទៅវិញទៅមក, ការចេះគោរពគ្នាទៅវិញ ទៅមក, ការអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក, ភាពទៅវិញទៅមកដើម្បីគ្នា អស់មួយជីវិត, ការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នា, ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា និងភាពស្និទ្ធស្នាល។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

“អាពាហ៌ពិពាហ៌​ គឺប្រៀបបីដូចជារុក្ខជាតិដ៏មានតម្លៃមួយដើម ដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ ថែទាំជាប្រចាំ ដើម្បីឲ្យវារីកចម្រើនលូតលាស់ និងបង្កើតផលផ្លែពេញមួយជីវិត ហើយក៏អាច លើសពីនេះទៅទៀតផង”។

នៅក្នុងសៀវភៅ លើសពីរាត្រីទឹកឃ្មុំ  អ្នកនិពន្ធទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធ បានចែករំលែកការយល់ដឹង ក៏ដូចជា បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពី៖ ការទទួលយកខ្លួនឯង, ការទទួលយកគ្នាទៅវិញទៅមក, ការចេះគោរពគ្នាទៅវិញ ទៅមក, ការអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក, ភាពទៅវិញទៅមកដើម្បីគ្នា អស់មួយជីវិត, ការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នា, ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា និងភាពស្និទ្ធស្នាល។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “លើសពីរាត្រីទឹកឃ្មុំ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *