វចនានុក្រមព្រះគម្ពីរ (ភាគ២)

64,000

វចនា​នុក្រម​ព្រះ​គម្ពីរ បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​អន្តរ​ជាតិ​មួយ ដែល​មាន​បណ្ឌិត​ព្រះ​គម្ពីរ​ជាង​១៥០​នាក់​ប្រកប​ដោយ​វិជ្ជា​ជ្រៅ​ជ្រះ។ វចនានុ​ក្រម​ព្រះ​គម្ពីរ ភាគទី២ (ឬផ្នែក​ទី​២) និយាយអំពី “ព្រះគម្ពីរ និង​​​អក្សរសាស្ត្រ​​​តាមបែប​​​ព្រះគម្ពីរ”។ វចនាន​ុក្រម​ព្រះ​គម្ពីរ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា ជា​ឯក​សារ​យោង​ដ៍​សំខាន់​មួយ ដែល​ជួយ​ដល​់ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ព្រះ​គម្ពីរ នាសព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ឲ្យ​កាន​់​​​តែ​ប្រសើរ​ឡើង។

វចនា​នុក្រម​ព្រះ​គម្ពីរ ជា​ឧបករណ​៍ដ៏​សំខាន់​មួយសម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ នា​សម័យ​ទំនើប។ បណ្ឌិត ចន ស្តុត បាន​មាន​ប្រសាសន​៍​​​ថា៖ សព្វ​ថ្ងៃ​នេះគ្មាន​សៀវភៅ​ដទ​ៃទៀត ដែល​មាន​សារ​ប្រយោជន៍​ជាង​វចនាន​ុក្រម​ព្រះ​គម្ពីរ​នេះ និង​សៀវភៅ​អត្ថា​ធិប្បាយ​ព្រះគម្ពីរ ដែល​រាល់​បណ្ណា​ល័យ​​​​គ្រីស្ទ​បរិស័ទគួរតែមាននោះទេ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

វចនា​នុក្រម​ព្រះ​គម្ពីរ បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​អន្តរ​ជាតិ​មួយ ដែល​មាន​បណ្ឌិត​ព្រះ​គម្ពីរ​ជាង​១៥០​នាក់​ប្រកប​ដោយ​វិជ្ជា​ជ្រៅ​ជ្រះ។ វចនានុ​ក្រម​ព្រះ​គម្ពីរ ភាគទី២ (ឬផ្នែក​ទី​២) និយាយអំពី “ព្រះគម្ពីរ និង​​​អក្សរសាស្ត្រ​​​តាមបែប​​​ព្រះគម្ពីរ”។ វចនាន​ុក្រម​ព្រះ​គម្ពីរ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា ជា​ឯក​សារ​យោង​ដ៍​សំខាន់​មួយ ដែល​ជួយ​ដល​់ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ព្រះ​គម្ពីរ នាសព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ឲ្យ​កាន​់​​​តែ​ប្រសើរ​ឡើង។

វចនា​នុក្រម​ព្រះ​គម្ពីរ ជា​ឧបករណ​៍ដ៏​សំខាន់​មួយសម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ នា​សម័យ​ទំនើប។ បណ្ឌិត ចន ស្តុត បាន​មាន​ប្រសាសន​៍​​​ថា៖ សព្វ​ថ្ងៃ​នេះគ្មាន​សៀវភៅ​ដទ​ៃទៀត ដែល​មាន​សារ​ប្រយោជន៍​ជាង​វចនាន​ុក្រម​ព្រះ​គម្ពីរ​នេះ និង​សៀវភៅ​អត្ថា​ធិប្បាយ​ព្រះគម្ពីរ ដែល​រាល់​បណ្ណា​ល័យ​​​​គ្រីស្ទ​បរិស័ទគួរតែមាននោះទេ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “វចនានុក្រមព្រះគម្ពីរ (ភាគ២)”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *