សង្ឃហ្លួង

10,000

សៀវភៅនេះ​​​ប្រាប់យើងពីការបី៖ ការឲ្យពរ គឺជាកិច្ចការសង្ឃ។ បូជាដោយសេចក្តីស្រលាញ់ គឺជាកិច្ចការសង្ឃ។ រស់នៅដោយញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធ គឺជាកិច្ចការសង្ឃ។ 

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះ​​​ប្រាប់យើងពីការបី៖ ការឲ្យពរ គឺជាកិច្ចការសង្ឃ។ បូជាដោយសេចក្តីស្រលាញ់ គឺជាកិច្ចការសង្ឃ។ រស់នៅដោយញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធ គឺជាកិច្ចការសង្ឃ។ ជាសមាជិក​​​នៃសង្ឃហ្លូង ត្រូវរក​​​ឃើញថា នេះ​​​ជា​​​កិច្ចការ​​​របស់យើង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សង្ឃហ្លួង”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *