សម្លេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

10,000

ជាសៀវភៅសិក្សាដ៏ល្អមួយ ដែលនាំឲ្យយល់ថា តើព្រះវិញ្ញាណ​​​បរិសុទ្ធជា​​​អ្នកណាមានមុខងារអ្វីខ្លះក៏​​​បាន​​​បង្ហាញ​​​ទំនាក់ទំនង​​​រវាងព្រះវិញ្ញាណ និង ការបង្កបង្កើត​​​ពិភពលោក ព្រះគម្ពីរ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និង​មនុស្ស​ជាតិ។ ល​។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជាសៀវភៅសិក្សាដ៏ល្អមួយ ដែលនាំឲ្យយល់ថា តើព្រះវិញ្ញាណ​​​បរិសុទ្ធជា​​​អ្នកណាមានមុខងារអ្វីខ្លះក៏​​​បាន​​​បង្ហាញ​​​ទំនាក់ទំនង​​​រវាងព្រះវិញ្ញាណ និង ការបង្កបង្កើត​​​ពិភពលោក ព្រះគម្ពីរ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និង​មនុស្ស​ជាតិ។ ល​។ សៀវភៅនេះមាន​២២ មេរៀន។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សម្លេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *