សុផា និងសុបិន

10,000

សុផា និងសុបិន

នៅក្នុងសៀវភៅនេះចង់​​​បង្រៀនកុមារឲ្យមាន​​​ចិត្តឧស្សាហ៍ និង​​​ចេះ​​​ជួយ​​​ធ្វើការងារឪពុកម្តាយខ្លះបន្ទាប់​​​មកពីសាលារៀនវិញ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សុផា និងសុបិន

នៅក្នុងសៀវភៅនេះចង់​​​បង្រៀនកុមារឲ្យមាន​​​ចិត្តឧស្សាហ៍ និង​​​ចេះ​​​ជួយ​​​ធ្វើការងារឪពុកម្តាយខ្លះបន្ទាប់​​​មកពីសាលារៀនវិញ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សុផា និងសុបិន”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *