សេចក្តីពិត១០ប្រការដែល​​​គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវដឹង

6,000

​​​ជួយឲ្យ​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ និងអ្នក​​​ជឿថ្មីបាន​​​រីកចម្រើន​​​ខាងព្រលឹង​​​វិញ្ញាណ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

អ្នកនិពន្ធបង្ហាញ និងពន្យល់​​​យ៉ាងច្បាស់​​​អំពីក្រឹត្យវិន័យ​​​១០ប្រការ ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទ​​​ត្រូវតែ​​​ដឹង។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​ជួយឲ្យ​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ និងអ្នក​​​ជឿថ្មីបាន​​​រីកចម្រើន​​​ខាងព្រលឹង​​​វិញ្ញាណ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សេចក្តីពិត១០ប្រការដែល​​​គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវដឹង”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *