សំនួរសំខាន់ៗនៃជីវិត

18,000

… ព្រះគម្ពីរ​​​ប្រាប់រឿងតែមួយនៅគ្រប់​​​ពេល​​​វេលា​​​ទាំងអស់។ … បង្ហាញថាសា​​រព្រះ​​​គម្ពីរ​​​អំពី​​​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និង​​​ការសង​​​សម្រេច តាមរយៈទ្រង់ នៅក្នុង​​​សំណួរសំខាន់ៗទាំងប្រាំមួយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សំ​នួរ​សំខាន់ៗ​នៃ​ជីវិត (និពន្ធដោយ លោក ហ្វន រ៉ូបឺត)

សៀវភៅ សំ​នួរ​សំខាន់ៗ​នៃ​ជីវិត អាចនឹង​​​ជួយឆ្លើយ​​​សំណួរ៖ តើអ្នក​ណា​គ្រប់​គ្រង​លោកិយ​នេះ? តើ​ការ​រស​់នៅ​ជា​មនុស្ស មាន​ន័យ​ដូច​ម្តេច? តើ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ល​្អឥត​ខ្ចោះ​កើត​ឡើង​ឬ​ទេ? តើយើង​មាន​យោបល​់យ៉ាង​ណា​ចំពោះ​ប្រាក​់កាស និង​ទ្រព​សម្បត្តិ? តើ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធធ្វើការ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង និង​លោកិយ​នេះ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច? តើ​ព្រះ​មាន​ផែន​ការ​អ្វី​សម្រាប​់លោកិយនេះ?

លោក ហ្វន រ៉ូបឺត ជឿថា ព្រះគម្ពីរ​​​ប្រាប់រឿងតែមួយនៅគ្រប់​​​ពេល​​​វេលា​​​ទាំងអស់។ គាត់​​​បង្ហាញថាសា​​រព្រះ​​​គម្ពីរ​​​អំពី​​​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និង​​​ការសង​​​សម្រេច តាមរយៈទ្រង់ នៅក្នុង​​​សំណួរសំខាន់ៗទាំងប្រាំមួយខាង​​​លើនេះ។

សៀវភៅ​នេះ ជា​គូ​កន​នឹង​សៀវភៅ វិសាល​ភាព​គម្រោង​ព្រះ​ជា​ម្ចាស​់ ដែល​ជួយ​ឆ្លើយ​ដល់​លោក​អ្នក មិន​ត្រឹម​ត​ែសំណួរ​ទាំង​ប្រាំ​មួយ​ខាង​លើ​នេះ​ទេ តែ​វា​នឹង​ជា​ឧបករណ​៍ជួយ​ដល​់លោក​អ្នក​សិក្សា​ព្រះ​គម្ពីរ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ពន្លឺ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ក្នុង​សាច់​រឿង​ទាំង​មូល​របស​់ទ្រង់។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សំនួរសំខាន់ៗនៃជីវិត”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *