សំ និងសេក

10,000

សំ និងសេក

គឺជារឿងមួយ​​​ដែល​​​និយាយអំពីការ​​​ដែលថា កុមារអាច​​​បង្កើតកំហុស តែពួកគេក៏ចេះរៀន​​​ទទួល​​​ស្គាល់កំហុស និងទទួល​​​បានការអត់​​​ទោស​​​ប្រកប​​​ដោយ​​​សេចក្តី​​​ស្រឡាញ់​​​ពីឪពុកម្តាយផងដែរ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សំ និងសេក

គឺជារឿងមួយ​​​ដែល​​​និយាយអំពីការ​​​ដែលថា កុមារអាច​​​បង្កើតកំហុស តែពួកគេក៏ចេះរៀន​​​ទទួល​​​ស្គាល់កំហុស និងទទួល​​​បានការអត់​​​ទោស​​​ប្រកប​​​ដោយ​​​សេចក្តី​​​ស្រឡាញ់​​​ពីឪពុកម្តាយផងដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សំ និងសេក”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *