ហេតុអីខ្ញុំត្រូវពាក់មួកការពារ!

10,000

ពាក់មួកសុវត្ថិភាព ឬមួកការពារជួយការពារក្បាលពីការប៉ះទង្គិច។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះនឹងជួយកូនៗរបស់លោកអ្នកដូចជា៖

ក. ឲ្យកុមារយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃមួកសុវត្ថិភាព ឬមួកការពារ។

ខ. ពាក់មួកសុវត្ថិភាព ឬមួកការពារជួយការពារក្បាលពីការប៉ះទង្គិច។

គ. រាល់ពេលជិះកង់កុមារត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាព ឬមួកការពារជានិច្ច។

ឃ. ឲ្យកុមារយល់ពាក្យស្លោកដែលចែងថា៖ «ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល»។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ហេតុអីខ្ញុំត្រូវពាក់មួកការពារ!”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *