ហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគត?

12,000

សៀវភៅនេះបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ និងមានភាពសាមញ្ញ ហើយក៏ផ្តល់ទិដ្ឋភាពពិតពីអ្វីៗដែលព្រះគម្ពីរបានសម្តែង។​ ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលមានព្រះបន្ទូលអំពីឈើឆ្កាង ហើយថែមទាំងបង្ហាញរបៀប ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទ គួរស្វែងយល់ពីសំណួរនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ និងមានភាពសាមញ្ញ ហើយក៏ផ្តល់ទិដ្ឋភាពពិតពីអ្វីៗដែលព្រះគម្ពីរបានសម្តែង។​ ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលមានព្រះបន្ទូលអំពីឈើឆ្កាង ហើយថែមទាំងបង្ហាញរបៀប ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទ គួរស្វែងយល់ពីសំណួរនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគត?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *